Salarisschalen overheid pdf download

We zijn 247 bereikbaar en hebben een eigen studentenloket. Een wiabodemverzekering garandeert inkomenszekerheid gedurende 7,5 jaar. Salaristabel per 1 januari 2016 publicatie rijksoverheid. Er is een nieuwe cao kinderopvang met een looptijd van twee jaar. Salarisschalen per 01022019 functieschalen trede 1 2 3 4. Martin promoted the destination at the annual salon des vacances that took place from february. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het. The ec is not responsible for the content of this site. Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen. Download salaris en vergoedingsregelingen download document.

Fnv overheid gevestigd te zoetermeer te dezen statutair of krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd door r. The official website of the government of sint maarten. Dit middels bestaat uit verschillende functiefamilies en functiegroepen. Salaris en arbeidsvoorwaarden dsm nl services bv 2020. Publicaties cao universitair medische centra bijlagen. Calls on community to increase preventative measures like handwashing. Brutonetto overzicht schalen van het bbra 1984 per 1. A122 code a141 a142 a143 a144 a145 a161 a162 a163 a165 a166 a167 a168 a169 a170 a171 aantal 11 x950 11 x900 11 x850 21 x850 31 xl. A salarisschalen 112 b salarisschalen artsassistenten schaal 11a 117 c salarisschalen academisch medisch specialisten 118 d salarisschalen leerlingen en onderzoekers in opleiding 119 e vloer vakantieuitkering 120 f bedragen waarnemingstoelage 121 g vergoedingen stagiaires en coassistenten 122 h opleidingsreglement aios 123. Tabel 1 salarisschalen per 1 oktober 2018 22 tabel 2 salarisreeks per 1 oktober 2018periode 10 25 tabel 3 salarisschalen per 1 juni 2020periode 6 per 18 mei 2020 26 tabel 4 salarisreeks per 1 juni 2020 periode 6 per 18 mei 2020 28 tabel 5 salarisschalen per 1 juli 2021 periode 7 per 21 juni 2021 29. Deze bestaat uit 20 schalen, met elk 11 periodieken. Salarisschalen pdf, 122 kb 1 april 2015 tot 1 januari 2018.

Arbeidsvoorwaarden rijksoverheid overheidspersoneel. Nederlandse veiligheids dienst personeelsblad informatie. Salaris en arbeidsvoorwaarden dsm nl services bv 2020 2022. Tabel 5 salarisschalen per 1 juli 2021 periode 7 per 21 juni 2021 29 tabel 6 salarisreeks per 1 juli 2021 periode 7 per 21 juni 2021 31 artikel 4.

Dit kan zowel bij het abp als bij een bank of verzekeraar. Salarisschalen universiteit 2018 cao nederlandse universiteiten. Salaris en arbeidsvoorwaarden rijksambtenaren bbra 2020. Loonschalen 012020 indexering per 01012020 met coefficient 1,008. The flu season is well underway, and the collective prevention service. Cao 2017 stichting fokus exploitatie januari 2017 fokus postbus 6124 9702 hc groningen bezoekadres. Caoteksten, salarissen, pensioenen en overige bedrijfstakfondsen. Cao en salarisschalen rijksoverheid voor 2020 ambtenarensalaris. Inhoudsopgave cao preambule 5 hoofdstuk 1 begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd 9 a begripsbepalingen en werkingssfeer 9 b toepassing en ontheffing 10 hoofdstuk 2 arbeidsovereenkomst 12. Kennisgroep cao kantoor utrecht datum 7 december 2017 onze referentie. Brutonetto overzicht schalen van het bbra 1984 per 1 januari. Van iddekingeweg 33 t 050 521 72 00 f 050 521 72 09. Salaristabellen als gevolg van cao 20192020 salaristabel per 1 januari 2019 schaal minimum maximum a 100% van wml 120% van wml 1 1.

497 245 1233 1040 391 1162 327 330 429 1203 882 315 1408 246 1413 1467 340 925 790 1452 105 266 923 393 532 804 307 276 105 315 203 506 781 1014 1485 266 1178 1328 282 97 1256